Enter your keyword

 

Obchodné podmienky

prevádzkovateľa internetového obchodu www.monahtoys.sk

Predávajúci: Monika Hornová, so sídlom: Sabinovská 66/11, 82103 Bratislava Identifikačné číslo: 47827785, DIČ: 1026158067, IčDPH: neplatca DPH zapísaný v Živnostenskom registri ObÚ Bratislava, číslo živnostenského registra: 110-234661 pre predaj tovaru prostredníctvom on-line obchodu umiestneného na internetovej adrese: www.monahtoys.sk

Kontakty: Kontaktná mailová adresa: monahtoys@monahtoys.sk; monah.toys@gmail.com

Orgán dozoru: Kontakt na všeobecný orgán trhového dozoru v ochrane spotrebiteľa na vnútornom trhu pre Bratislavský kraj je:http://www.soi.sk/sk/Kontakt.soi

Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj, Prievozská 32, P.O. Box 5,820 07 Bratislava 27, Odbor výkonu dozoru, tel. č.: 02/ 58272 172; 02/58272 104, fax č.: 02/ 58272 170, http://www.soi.sk. http://www.soi.sk/sk/Podavanie-podnetov-staznosti-navrhov-a-ziadosti.soi

1. Všeobecné ustanovenia

1.1 Tieto obchodné podmienky ( ďalej ako „obchodné podmienky“) predávajúceho Monika Hornová so sídlom Sabinovská 66/11, 82103 Bratislava, IČO: 47827785, zapísaný v Živnostenskom registri ObÚ Bratislava, číslo živnostenského registra: 110-234661 („ďalej ako predávajúci“) upravujú vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán, ktoré vznikli na základe kúpnej zmluvy uzavretej na diaľku podľa Zákona 102/2014 (ďalej len „kúpna zmluva“), medzi predávajúcim a kupujúcim – spotrebiteľom, fyzickou osobou, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej činnosti alebo inej podnikateľskej činnosti, prostredníctvom internetového obchodu predávajúceho. Internetový obchod je predávajúcim prevádzkovaný na adrese https://www.monahtoys.sk a to prostredníctvom webového rozhrania (ďalej len „webové rozhranie obchodu“).

1.2. Tieto Obchodné podmienky sa nevzťahujú na prípady, keď je kupujúcim právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá koná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Ak je kupujúcim právnická osoba alebo osoba, ktorá koná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania kúpna zmluva, ak nebola dojednaná samostatne medzi podnikateľskými subjektmi, sa riadi platnými ustanoveniami Obchodného zákonníka.

1.3. V prípade, že predávajúci a spotrebiteľ uzatvoria písomnú kúpnu zmluvu, v ktorej si dohodnú podmienky odchýlne od týchto obchodných podmienok, budú ustanovenia kúpnej zmluvy uprednostnené pred týmito obchodnými podmienkami. Takto dohodnuté podmienky musia rešpektovať všetky práva spotrebiteľa v súlade s platnými právnymi predpismi a nesmú byť v rozpore s inými právnymi úpravami.

1.4. V prípade, že predávajúci nedodrží svoje povinnosti vyplývajúce z platných právnych predpisoch Slovenskej republiky alebo v týchto obchodných podmienkach, môže si spotrebiteľ uplatniť svoje právo voči predávajúcemu prostredníctvom príslušného súdu, využiť svoje právo na alternatívne riešenie sporov, resp. podať sťažnosť na predávajúceho prostredníctvom na https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=SK.

1.5. Ustanovenia týchto obchodných podmienok sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. Sú vyhotovené v slovenskom jazyku. Kúpnu zmluvu je možné uzavrieť len v slovenskom jazyku.

1.6. Tieto obchodné podmienky sú viazané na nákup v elektronickom obchode www.monahtoys.sk Znenie obchodných podmienok môže predávajúci meniť či doplňovať. Týmto ustanovením nie sú dotknuté práva a povinnosti vzniknuté počas doby účinnosti predchádzajúceho znenia obchodných podmienok. Povinnosť písomného oznámenia zmeny obchodných podmienok je splnená ich umiestnením na internetovej stránke www.monahtoys.sk.

2. Cenové podmienky

2.1. Webové rozhranie obchodu obsahuje zoznam tovaru ponúkaného predávajúcim na predaj, a to vrátane uvedenia cien jednotlivého ponúkaného tovaru. Ceny ponúkaného tovaru sú uvedené vrátane dane z pridanej hodnoty. Ponuka predaja tovaru a ceny tohto tovaru zostávajú v platnosti po dobu, kedy sú zobrazované vo webovom rozhraní obchodu. Týmto ustanovením nie je obmedzená možnosť predávajúceho uzavrieť kúpnu zmluvu za individuálne zjednaných podmienok.

2.2. Ceny výrobkov sú uvedené bez nákladov na dopravu.

2.3. Akciové ceny platia na príslušný kalendárny mesiac, resp. do vypredania zásob, pokiaľ pri konkrétnom výrobku nie je uvedené inak.

2.4. Predávajúci si vyhradzuje právo jednostranne upraviť (zvýšiť/znížiť) ceny tovarov uvedené www.monahtoys.sk s tým, že nové ceny tovarov sú pre kupujúceho-spotrebiteľa platné dňom ich uverejnenia na www.monahtoys.sk. Zmena ceny tovaru sa nevzťahuje na kúpne zmluvy uzatvorené pred zmenou ceny, bez ohľadu na to, že ešte nedošlo k dodaniu objednaného tovaru. (Platná je cena uvedená v objednávke v momente objednania tovaru).

3. Platobné podmienky

3.1. Kupujúci – spotrebiteľ za tovar a náklady na doručenie zaplatí v € (prípadne v inej mene) spôsobom dohodnutým v objednávke.

3.2. Kúpnu cenu, cenu výrobku a náklady na doručenie (ďalej len „kúpna cena“) môže kupujúci – spotrebiteľ predávajúcemu uhradiť nasledujúcimi spôsobmi:

 • v hotovosti v sídle predávajúceho na adrese: Sabinovská 66/11, 82103 Bratislava, cena za doručenie je 0,00 €;

 • bezhotovostným prevodom cez IB na účet predávajúceho je cena za doručenie 2,40 – 6,45 € (podľa typu zvoleného typu dopravy).

 • Číslo účtu pre bezhotovostné platby v EUR – 2000619662 / 8330 Fio banka, a. s., pobočka zahraničnej banky, Nám. SNP 21, Bratislava, Slovensko, IBAN: SK7083300000002000619662, BIC-SWIFT kód: FIOZSKBA.

 • Číslo účtu pre bezhotovostné platby v CZK v ČR – 2000619662 / 2010, IBAN: CZ5920100000002000619662, BIC-SWIFT kód: FIOBCZPP (ďalej ako „účet predávajúceho“)

3.3. Údaje potrebné k úhrade dostane kupujúci – spotrebiteľ prostredníctvom e-mailu, ako variabilný symbol uvedie číslo objednávky, resp. zálohovej faktúry.

3.4. Pri bezhotovostnom prevode sa za deň platby považuje deň, keď bola celá kúpna cena pripísaná na účet predávajúceho.

3.5. V prípade platby v hotovosti a v prípade platby na dobierku je kúpna cena splatná pri prevzatí tovaru.

3.6. Pri doručení tovaru mimo SR, účtuje predávajúci poštovné podľa platných taríf Slovenskej pošty, resp. doručovacej spoločnosti. O výške poštovného bude kupujúci – spotrebiteľ informovaný e-mailom.

3.7. V prípade zásielky nad 2 kg je výška poštovného počítaná individuálne. O potrebe úhrady dodatočných nákladov na doručenie je kupujúci-spotrebiteľ informovaný za účelom odsúhlasenia zmeny poštovného.

3.8. Pri preberaní tovaru prostredníctvom doručovacej spoločnosti je doručený doklad o prevzatí tovaru, ktorý je zároveň dokladom o zaplatení tovaru v prípade platby na dobierku. Daňový doklad ( faktúra) s vyčíslením kúpnej ceny a DPH a nákladov na doručenie dostane kupujúci-spotrebiteľ spolu s doručenou zásielkou alebo e-mailom najneskôr v deň doručenia tovaru.

4. Objednávka a uzatvorenie kúpnej zmluvy

4.1. Informácie o tovare uvedené v katalógu elektronického obchodu sú čerpané z verejne prístupných zdrojov a oficiálnych stránok výrobcu. Prevádzkovateľ internetového obchodu si vyhradzuje právo na zmenu informácií o tovare uvedených v katalógu elektronického obchodu bez predchádzajúceho upozornenia. Kupujúcemu – spotrebiteľovi pred uzavretím kúpnej zmluvy s predávajúcim budú uvedené hlavné vlastnosti tovaru alebo charakter služby v rozsahu primeranom použitému prostriedku komunikácie.

4.2. Odoslanie objednávky nie je podmienené registráciou kupujúceho – spotrebiteľa v databáze prevádzkovateľa internetového obchodu. Kupujúci – spotrebiteľ vyplnením a odoslaním objednávkového formulára potvrdzuje, že sa oboznámil s týmito obchodnými podmienkami a reklamačným poriadkom. Údaje uvedené kupujúcim pri objednávaní tovaru/služby sú predávajúcim považované za správne.

4.3. Registrácia na webovej stránke umožní kupujúcemu prístup do svojho používateľského účtu, z ktorého môže objednávať tovar. Prístup k zákazníckemu účtu je zabezpečený heslom a zvoleným menom používateľa.

4.4. Obvyklá dostupnosť tovaru s termínom jeho expedície je uvedená pri každom tovare na internetovej stránke elektronického obchodu www.monahtoys.sk.

4.5. Ak sa predávajúci a kupujúci v kúpnej zmluve nedohodli inak, predávajúci je povinný dodať vec kupujúcemu bezodkladne, najneskôr do 30 dní odo dňa uzavretia kúpnej zmluvy. Ak predávajúci nesplnil svoj záväzok dodať vec v lehote podľa prvej vety a nie je schopný dodať tovar kupujúcemu – spotrebiteľovi, predávajúci je povinný o tejto skutočnosti okamžite informovať kupujúceho – spotrebiteľa.Predávajúci je povinný poskytnúť možnosť dodania náhradného tovaru alebo možnosť pre kupujúceho – spotrebiteľa odstúpiť od kúpnej zmluvy.

4.6. Kupujúci – spotrebiteľ má právo odmietnuť možnosť dodania náhradného tovaru a odstúpiť od objednávky uvedeného tovaru. Predávajúci je povinný pri odstúpení od kúpnej zmluvy kupujúcim – spotrebiteľom stornovať objednávku.

4.7. Predávajúci je povinný pri odstúpení od kúpnej zmluvy vrátiť spotrebiteľovi všetky platby, ktoré od neho prijal na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou, vrátane nákladov na dopravu, dodanie a poštovné a iných nákladov a poplatkov; tým nie je dotknuté ustanovenie § 8 ods. 5. Zákona 102/2012 Z.z. bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy a to rovnakým spôsobom, aký použil spotrebiteľ pri svojej platbe, pokiaľ sa so spotrebiteľom nedohodne na inom spôsobe vrátenia platieb.

4.8. Pri objednaní tovaru vyplní kupujúci objednávkový formulár na webovom rozhraní obchodu. Objednávkový formulár obsahuje informácie o:

 • objednávanom tovare (objednávaný tovar „vloží“ kupujúci do elektronického nákupného košíka webového rozhrania obchodu),

 • spôsob úhrady kúpnej ceny tovaru, údaje o požadovanom spôsobe doručenia objednávaného tovaru a

 • informácie o nákladoch spojených s dodaním tovaru (ďalej spoločne len ako „objednávka“).

4.9. Pri objednávaní cez internet uveďte, prosím, nasledujúce údaje:

 • ak nakupujete ako spotrebiteľ, t.j. ako fyzická osoba, ktorá nekoná pri uzatváraní zmluvy na diaľku v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania, uveďte meno a priezvisko, adresu. Súčasne uveďte vaše telefónne číslo a e-mail, ktoré budú výslovne použité len pri komunikácii týkajúcej sa vašej objednávky (kúpnej zmluvy). Predávajúci je povinný zabezpečiť ochranu osobných údajov. Náklady kupujúceho – spotrebiteľa spojené s použitím diaľkových komunikačných prostriedkov sa nelíšia od základnej sadzby.

 • ak nakupujete v súvislosti s vašou podnikateľskou činnosťou, uveďte tiež obchodné meno, IČ, DIČ a miesto podnikania alebo sídlo.

4.10. V elektronickom systéme predávajúceho má kupujúci – spotrebiteľ právo oboznámiť sa s reklamačným poriadkom a obchodnými podmienkami elektronického obchodu www.monahtoys.sk. Kupujúci-spotrebiteľ zaškrtnutím políčka pred odoslaním objednávky predávajúcemu / stlačením tlačidla ODOSLAŤ OBJEDNÁVKU potvrdzuje, že sa s obchodnými podmienkami a reklamačným poriadkom oboznámil. Obchodné podmienky a reklamačný poriadok sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. Ak sa zmluva uzatvára prostredníctvom prostriedku diaľkovej komunikácie, ktorý poskytuje obmedzený čas alebo priestor na poskytnutie informácií, predávajúci je povinný pred uzavretím zmluvy prostredníctvom tohto prostriedku uviesť aspoň informácie podľa § 3 ods. 1 písm. a), b), e), h) a o) zákona 102/2014 Z.z. tak, aby mal spotrebiteľ primeranú možnosť si tieto informácie prečítať alebo vypočuť. Ďalšie informácie uvedené v § 3 ods. 1 zákona 102/2014 Z.z. poskytne predávajúci spotrebiteľovi spôsobom primeraným použitému prostriedku diaľkovej komunikácie.Predávajúci je povinný bezodkladne po uzavretí zmluvy uzavretej na diaľku, najneskôr spolu s dodaním tovaru, poskytnúť spotrebiteľovi potvrdenie o uzavretí zmluvy na trvanlivom nosiči.

4.11. Odoslaním objednávky, stlačením tlačidla “objednávka s povinnosťou platby“, sa táto stáva pre kupujúceho – spotrebiteľa záväznou.Kupujúci – spotrebiteľ potvrdzuje, že stlačením tlačidla “odoslať objednávku s povinnosťou platby“ bol oboznámený s tým, že súčasťou objednávky je povinnosť zaplatiť cenu. Ak je nesplnenie tejto povinnosti zo strany predávajúceho spôsobilé uviesť spotrebiteľa do omylu o odplatnosti právneho úkonu, celkovej cene tovaru alebo služby alebo o spôsobe výpočtu celkovej ceny, spotrebiteľ nie je povinný cenu za dodaný tovar alebo poskytnutú službu uhradiť.

4.12. Pred odoslaním objednávky predávajúcemu, môže kupujúci obsah nákupného košíka skontrolovať a meniť údaje, ktoré vo svojej objednávke udal. Objednávku odošle kupujúci predávajúcemu kliknutím na tlačidlo „ objednávka s povinnosťou platby “. Údaje uvedené kupujúcim v objednávke sú predávajúcim považované za správne.

4.13. Návrh na uzavretie kúpnej zmluvy zasiela kupujúci predávajúcemu vo forme vyplneného a odoslaného formulára na internetovej stránke predávajúceho (ďalej len „objednávka“), ktorým zaslal návrh na uzavretie kúpnej zmluvy, predmetom ktorej je odplatný prevod vlastníckeho práva k tovaru/služby označeného kupujúcim za kúpnu cenu a za podmienok, uvedených v tejto objednávke.

4.14. Následne po odoslaní objednávky dostane kupujúci na svoju e-mailovú adresu automaticky generované oznámenie o prijatí objednávky do elektronického systému predávajúceho (ďalej len „potvrdenie doručenia objednávky“ s textom: „Vaša objednávka bola úspešne prijatá a bude spracovaná našimi pracovníkmi. Po overení dostupnosti objednaného tovaru, Vám budú zaslané podklady pre platbu.“. Automaticky generované potvrdenie oznámenia o prijatí objednávky do elektronického systému predávajúceho doručenia obsahuje údaje o tom, že predávajúcemu bola doručená objednávka, nie je však akceptovaním návrhu na uzavretie kúpnej zmluvy, t. j. nie je potvrdením objednávky zo strany predávajúceho.

4.15. Predávajúci bezodkladne po doručení objednávky zašle elektronickou poštou na e-mailovú adresu kupujúceho – spotrebiteľa informáciu o potvrdení/akceptácii objednávky vo forme e-mailovej správy s textom „Potvrdenie objednávky“. Toto potvrdenie/akceptácia objednávky zo strany predávajúceho je uzavretím kúpnej zmluvy medzi kupujúcim – spotrebiteľom a predávajúcim. Akceptácia/potvrdenie objednávky predávajúcim obsahuje informáciu:

 • o názve a špecifikácii tovaru/služby, ktorého predaj je predmetom kúpnej zmluvy,

 • o celkovej cene tovaru alebo služby vrátane dane z pridanej hodnoty a všetkých ostatných daní alebo ak vzhľadom na povahu tovaru alebo služby nemožno cenu primerane určiť vopred, spôsob, akým sa vypočíta, ako aj náklady na dopravu, dodanie, poštovné a iné náklady a poplatky, alebo, ak tieto náklady a poplatky nemožno určiť vopred, skutočnosť, že do celkovej ceny môžu byť zarátané takéto náklady alebo poplatky; ak ide o zmluvu uzavretú na dobu neurčitú alebo dohodu o predplatnom, predávajúci informuje spotrebiteľa o celkovej cene za zúčtovacie obdobie, a ak túto cenu nemožno určiť vopred, o spôsobe, akým sa vypočíta,

 • o podmienkach a spôsobe prepravy tovaru do dohodnutého miesta doručenia tovaru pre kupujúceho, lehotu, do ktorej sa predávajúci zaväzuje dodať tovar alebo poskytnúť službu, informáciu;Ak si predávajúci nesplnil informačnú povinnosť o úhrade dodatočných poplatkov alebo iných nákladov podľa § 3 zákona 102/2014 Z.z. odseku 1 písm. e) alebo o nákladoch na vrátenie tovaru podľa odseku 1 písm. i), spotrebiteľ nie je povinný tieto náklady alebo poplatky uhradiť.

 • o predávajúcom: obchodné meno a sídlo alebo miesto podnikania predávajúceho alebo osoby, v mene ktorej predávajúci koná, IČO, číslo zápisu v obchodnom registri, daňové identifikačné údaje predávajúceho, telefónne číslo predávajúceho a ďalšie údaje, ktoré sú dôležité pre kontakt spotrebiteľa s predávajúcim, najmä adresu jeho elektronickej pošty a číslo faxu, ak ich má; adresu predávajúceho alebo osoby, v mene ktorej predávajúci koná, na ktorej môže spotrebiteľ uplatniť reklamáciu tovaru alebo služby, podať sťažnosť alebo iný podnet, ak sa táto adresa líši od adresy uvedenej v písmene b) odseku 1 §3 zákona 102/ 2014 Z.z.

Na e-mailovú adresu kupujúceho v prípade potreby zasiela predávajúci všetky ďalšie informácie týkajúce sa kúpnej zmluvy(objednávky spotrebiteľa).

4.16. Kúpna zmluva je uzavretá doručením akceptácie, potvrdenia objednávky v elektronickej alebo písomnej podobe kupujúcemu – spotrebiteľovi. Telefonická objednávka zo strany spotrebiteľa je návrhom kúpnej zmluvy, pričom predávajúci je povinný splniť si informačné povinnosti podľa § 3 ods. 1 písm. a), b), e), h) a o) zákona 102/2014 Z.z. tak, aby mal spotrebiteľ primeranú možnosť si tieto informácie prečítať alebo vypočuť. Ďalšie informácie uvedené v § 3 ods. 1 zákona 102/2014 Z.z. poskytne predávajúci spotrebiteľovi spôsobom primeraným použitému prostriedku diaľkovej komunikácie, písomné potvrdenie kúpnej zmluvy pri telefonickej objednávke je doručené najneskôr v deň dodania tovaru, ktorý je predmetom kúpnej zmluvy.

4.17. Zmluva, ktorej náležitosti boli dohodnuté počas telefonického rozhovoru z podnetu predávajúceho, je uzavretá, keď je vyjadrenie súhlasu spotrebiteľa s obsahom návrhu v písomnej forme doručené predávajúcemu.

5. Právo spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy uzavretej na diaľku alebo od zmluvy uzavretej mimo sídla predávajúceho

5.1. Spotrebiteľ môže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je dodanie tovaru, aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy (bezplatne stornovať objednávku) alebo jej časť aj bez udania dôvodu. Odstúpenie od kúpnej zmluvy spotrebiteľ doručí predávajúcemu prostredníctvom elektronickej pošty alebo listovou zásielkou.

5.2. Spotrebiteľ je oprávnený aj bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy uzavretej na diaľku alebo od zmluvy uzavretej mimo sídla predávajúceho do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru alebo od uzavretia zmluvy o poskytnutí službyalebo zmluvy o poskytovaní elektronického obsahu nedodávaného na hmotnom nosiči,ak si predávajúci včas a riadne splnil informačné povinnosti podľa ust. § 3zákon č. 102/2014 Z. z.

Ak predávajúci poskytol spotrebiteľovi informácie podľa § 3 ods. 1 písm. h) zákona 102/2014 Z.z. až dodatočne, najneskôr však do 12 mesiacov od začatia plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy podľa odseku 1, lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie po 14 dňoch odo dňa, keď predávajúci dodatočne splnil informačnú povinnosť.

Ak predávajúci neposkytol spotrebiteľovi informácie podľa zákona 102/2014 Z.z. § 3 ods. 1 písm. h) ani v dodatočnej lehote podľa odseku 2, lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie po 12 mesiacoch a 14 dňoch odo dňa začatia plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy podľa odseku 1.

5.3. Spotrebiteľ má právo po prevzatí, tovar rozbaliť a odskúšať obdobným spôsobom, ako je obvyklé pri nákupe v klasickom „kamennom“ obchode, a to v rozsahu potrebnom na zistenie povahy, vlastností a funkčnosti tovaru.

5.4. Lehota na odstúpenie od zmluvy začína plynúť v deň, keď spotrebiteľ alebo ním určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme všetky časti objednaného tovaru, alebo ak sa:

 • tovary objednané spotrebiteľom v jednej objednávke dodávajú oddelene, odo dňa prevzatia tovaru, ktorý bol dodaný ako posledný,

 • dodáva tovar pozostávajúci z viacerých dielov alebo kusov, odo dňa prevzatia posledného dielu alebo posledného kusu,

 • na základe zmluvy tovar dodáva opakovane počas vymedzeného obdobia, odo dňa prevzatia prvého dodaného tovaru.

Lehota na odstúpenie od zmluvy sa považuje za zachovanú, ak oznámenie o odstúpení od zmluvy bolo odoslané predávajúcemu najneskôr v posledný deň lehoty podľa § 7 ods.1 zákona 102/2014 Z.z..

5.5. Spotrebiteľ môže uplatniť právo na odstúpenie od zmluvy (ďalej len „oznámenie o odstúpení od zmluvy“) podľa § 7 ods. 1 u predávajúceho v listinnej podobe alebo v podobe zápisu na inom trvanlivom nosiči; ak bola zmluva uzavretá ústne, na uplatnenie práva spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy stačí akékoľvek jednoznačne formulované vyhlásenie spotrebiteľa vyjadrujúce jeho vôľu odstúpiť od zmluvy. Spotrebiteľ môže použiť formulár na odstúpenie od zmluvy podľa prílohy č. 2 týchto obchodných podmienok, ktorý mu odovzdal predávajúci.

5.6. Právo na odstúpenie od zmluvy má spotrebiteľ aj v prípade, ak si tovar objednaný prostredníctvom internetu vyzdvihol osobne v sídle predávajúceho.

5.7. Odstúpenie od kúpnej zmluvy by malo obsahovať informácie (meno, adresu, číslo faktúry alebo pokladničného bloku, poprípade číslo a dátum objednávky, presnú špecifikáciu tovaru, spôsob, akým má predávajúci vrátiť už prijaté plnenie, najmä číslo účtu a/alebo poštovú adresu kupujúceho) požadované vo formulári odstúpenia od kúpnej zmluvy, ktorý tvorí prílohu č. 2 týchto obchodných podmienok.

5.8. Predávajúci je povinný spotrebiteľovi poskytnúť formulár na Odstúpenie od kúpnej zmluvy pred uzavretím zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho alebo ak sa zmluva uzatvára na základe objednávky spotrebiteľa, pred tým, ako spotrebiteľ odošle objednávku (Príloha č. 2).

5.9. Spotrebiteľ najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy kompletný tovar, vrátane originálneho dokladu o kúpe, záručného listu (ak bol k zakúpenému tovaru vystavený predávajúcim), návodu, poprípade inštalačného manuálu (ak tvoria súčasť objednaného tovaru).

 • zašle späť predávajúcemu (poštou, kuriérskou spoločnosťou ) na adresu: Sabinovská 66/11, 82103 Bratislava. (Odporúčame odosielanú zásielku poistiť do výšky hodnoty tovaru. Zásielky zaslané na dobierku predávajúci nepreberá.)

 • alebo ho odovzdá osobne predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru na adrese Sabinovská 66/11, 82103 Bratislava.

5.10. Bod 5.9. neplatí, ak predávajúci navrhne, že si tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním poverenej osoby. Lehota na odstúpenie od zmluvy sa považuje za zachovanú, ak oznámenie o odstúpení od zmluvy bolo odoslané predávajúcemu najneskôr v posledný deň lehoty podľa § 7 odsekov 1,2,3 Zákona č. 102/2014 Z.z.

5.11. Spotrebiteľ zodpovedá len za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru. Spotrebiteľ nezodpovedá za zníženie hodnoty tovaru, ak si predávajúci nesplnil informačnú povinnosť o práve spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy podľa § 3 ods. 1 písm. h) Zákona č. 102/2014 Z.z..Informačná povinnosť podľa odseku 1 písm. h) až j) sa považuje za splnenú aj vtedy, ak predávajúci poskytne spotrebiteľovi riadne vyplnené poučenie o uplatnení práva spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy.

5.12. Ak spotrebiteľ odstúpi od zmluvy, zrušuje sa od začiatku aj každá doplnková zmluva súvisiaca so zmluvou, od ktorej spotrebiteľ odstúpil.Od spotrebiteľa nie je možné požadovať žiadne náklady alebo iné platby v súvislosti so zrušením doplnkovej zmluvy okrem úhrady nákladov a platieb uvedených v § 9 ods. 3 a § 10 ods. 3 zákona č. 102/2014 Z.z. a ceny za službu, ak je predmetom zmluvy poskytnutie služby a ak došlo k úplnému poskytnutiu služby.

5.13. Ak je zmluva neplatná alebo ak bola zrušená, je každý z účastníkov povinný vrátiť druhému všetko, čo podľa nej dostal. Strana, ktorej pred odstúpením od zmluvy poskytla plnenie druhá strana, toto plnenie vráti. Ak vracia plnenie strana, ktorá odstúpila od zmluvy, má nárok na náhradu nákladov s tým spojených.

5.14. Pri odstúpení od zmluvy spotrebiteľ znáša priame náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru a to aj v prípade odstúpenia od doplnkovej zmluvy. Pri odstúpení od zmluvy vrátane doplnkovej zmluvy spotrebiteľ znáša priame náklady na vrátenie tovaru, ktorý vzhľadom na jeho povahu nie je možné vrátiť prostredníctvom pošty. To neplatí, ak predávajúci súhlasil, že ich bude znášať sám, alebo ak si nesplnil povinnosť podľa § 3 ods. 1 písm. i) zákona č. 102/2014 Z.z..

5.15. Náklady spojené s vrátením tovaru nemožno primerane vypočítať vopred. Podľa dostupných informácií je predpokladaný odhad týchto nákladov v závislosti od veľkosti, hmotnosti tovaru, vzdialenosti odkiaľ sa uskutočňuje vrátenie tovaru a od cien, za ktoré spotrebiteľom vybraný prepravca poskytuje svoje služby vo výške od 1,70 EUR do 4,50 EUR, Predpokladaný výpočet nákladov pri vrátení tovaru prostredníctvom Slovenskej pošty si môžete pozrieť: http://cennik.posta.sk/#

5.16.Ak dodaný tovar nemá vlastnosti, o ktoré prejavil spotrebiteľ záujem a ktoré sa zhodujú s popisom poskytnutým dodávateľom, náklady na jeho vrátenie a dodanie tovaru, ktorý zodpovedá zmluve, ako aj všetky spotrebiteľom účelne vynaložené náklady v súvislosti s tým znáša predávajúci.

5.17. Dôkazné bremeno o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy znáša spotrebiteľ.

5.18. Predávajúci je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 kalendárnych dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy vrátiť spotrebiteľovi všetky platby, ktoré od neho prijal na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou, vrátane nákladov na dopravu, dodanie a poštovné a iných nákladov a poplatkov; tým nie je dotknuté ustanovenie § 8 ods. 5Zákona č. 102/2014 Z.z.

5.19. Predávajúci je povinný vrátiť spotrebiteľovi platby rovnakým spôsobom, aký použil spotrebiteľ pri svojej platbe, pokiaľ sa so spotrebiteľom nedohodne na inom spôsobe vrátenia platieb. Spotrebiteľovi v tejto súvislosti nemôžu byť účtované akékoľvek ďalšie poplatky.

5.20. Pri odstúpení od zmluvy, predmetom ktorej je predaj tovaru, predávajúci nie je povinný vrátiť spotrebiteľovi platby podľa odseku 1 §9 Zákona 102/2014 Z.z. pred tým, ako mu je tovar doručený alebo kým spotrebiteľ nepreukáže zaslanie tovaru späť predávajúcemu, ibaže predávajúci navrhne, že si tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním poverenej osoby.

5.21. Predávajúci nie je povinný uhradiť spotrebiteľovi dodatočné náklady, ak si spotrebiteľ výslovne zvolil iný spôsob doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim. Dodatočnými nákladmi sa rozumie rozdiel medzi nákladmi na doručenie, ktoré si zvolil spotrebiteľ, a nákladmi na najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim.

5.22. Ak na základe zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho bol tovar dodaný spotrebiteľovi domov v čase uzavretia zmluvy a vzhľadom na jeho povahu nie je možné tovar odoslať späť predávajúcemu poštou, predávajúci je povinný zabezpečiť vyzdvihnutie tovaru na svoje náklady v lehote podľa odseku 1§ 9 zákona č. 102/2014 Z.z.

5.23. Ak spotrebiteľ odstúpi od zmluvy o službách a pred začatím poskytovania služieb udelil výslovný súhlas podľa § 4 ods. 6 zákona č. 102/2014 Z.z., spotrebiteľ je povinný uhradiť predávajúcemu iba cenu za skutočne poskytnuté plnenie do dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy.

6. Spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je:

a) poskytnutie služby, ak sa jej poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy po úplnom poskytnutí služby, a ak došlo k úplnému poskytnutiu služby,

b) predaj tovaru alebo poskytnutie služby, ktorých cena závisí od pohybu cien na finančnom trhu, ktorý predávajúci nemôže ovplyvniť a ku ktorému môže dôjsť počas plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy,

c) predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa,

d) predaj tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze,

e) predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený,

f) predaj tovaru, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom,

g) predaj alkoholických nápojov, ktorých cena bola dohodnutá v čase uzavretia zmluvy, pričom ich dodanie je možné uskutočniť najskôr po 30 dňoch a ich cena závisí od pohybu cien na trhu, ktoré predávajúci nemôže ovplyvniť,

h) vykonanie naliehavých opráv alebo údržby, o ktoré spotrebiteľ výslovne požiadal predávajúceho; to neplatí pre zmluvy o službách a zmluvy, ktorých predmetom je predaj iného tovaru ako náhradných dielov potrebných na vykonanie opravy alebo údržby, ak boli uzavreté počas návštevy predávajúceho u spotrebiteľa a spotrebiteľ si tieto služby alebo tovary vopred neobjednal,

i) predaj zvukových záznamov, obrazových záznamov, zvukovoobrazových záznamov, kníh alebo počítačového softvéru predávaných v ochrannom obale, ak spotrebiteľ tento obal rozbalil,

j) predaj periodickej tlače s výnimkou predaja na základe dohody o predplatnom a predaj kníh nedodávaných v ochrannom obale,

k) poskytnutie ubytovacích služieb na iný ako ubytovací účel, preprava tovaru, nájom automobilov, poskytnutie stravovacích služieb alebo poskytnutie služieb súvisiacich s činnosťami v rámci voľného času a podľa ktorej sa predávajúci zaväzuje poskytnúť tieto služby v dohodnutom čase alebo v dohodnutej lehote,

l) poskytovanie elektronického obsahu inak ako na hmotnom nosiči, ak sa jeho poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy.

7. Záručné podmienky a záručná doba

7.1. Na dodávaný nový tovar je poskytnutá záručná doba 24 mesiacov.

7.2. Ak ide o použitú vec je záručná doba 12 mesiacov. Pri použitých veciach predávajúci nezodpovedá za vady vzniknuté ich použitím alebo opotrebením. Pri veciach predávaných za nižšiu cenu nezodpovedá za vadu, pre ktorú bola dojednaná nižšia cena. Predávajúci je povinný poskytnúť spotrebiteľovi pravdivé informácie o predávanom tovare.

7.3. Na vybrané druhy tovaru môže byť poskytnutá aj dlhšia záručná doba, táto je vyznačená v záručnom liste aj s podmienkami a rozsahom tejto záruky.

7.4. Ak z obsahu zmluvy alebo záručného vyhlásenia nevyplýva niečo iné, začína záručná doba plynúť odo dňa prevzatia veci spotrebiteľom. Ak je predávajúci povinný odoslať tovar, záručná doba začína plynúť v deň prevzatia tovaru spotrebiteľom. Ak má kúpenú vec uviesť do prevádzky iný podnikateľ než predávajúci, začne záručná doba plynúť až odo dňa uvedenia veci do prevádzky, pokiaľ kupujúci – spotrebiteľ objednal uvedenie do prevádzky najneskôr do troch týždňov od prevzatia veci a riadne a včas poskytol na vykonanie služby potrebnú súčinnosť.

7.5. Záručná doba neplynie po dobu, po ktorú spotrebiteľ nemôže užívať tovar pre jeho vady, za ktoré zodpovedá predávajúci.

7.6. Ku každému tovaru je pri jeho dodaní kupujúcemu – spotrebiteľovi priložená faktúra (daňový doklad), ak to povaha veci vyžaduje je priložený návod na použitie výrobku, príp. záručný list (za záručný list sa považuje aj daňový doklad).

7.7. Na žiadosť spotrebiteľa je predávajúci povinný poskytnúť záruku písomnou formou, t. j. vydať záručný list. Ak to povaha veci umožňuje, postačí namiesto záručného listu vydať doklad o kúpe.

7.8. Záručný list obsahuje meno a priezvisko, obchodné meno alebo názov predávajúceho, jeho sídlo alebo miesto podnikania, obsah záruky, jej rozsah a podmienky, dĺžku záručnej doby a údaje potrebné na uplatnenie záruky. Ak záručný list neobsahuje všetky náležitosti, nespôsobuje to neplatnosť záruky.

8. Reklamácie

8.1. Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má predaný tovar pri prevzatí kupujúcim – spotrebiteľom a za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí tovaru v záručnej dobe. Reklamácia chýb tovaru zistených počas záručnej doby sa riadi Reklamačným poriadkom, ktorý je umiestnený na stránke www.monahtoys.sk v sekcii Reklamačný poriadok a je súčasťou týchto obchodných podmienok. Reklamáciu je možné uplatniť:

 • sídle predávajúceho, na adrese: Sabinovská 66/11, 82103 Bratislava

 • alebo prostredníctvom zmluvných servisných partnerov, ktorí sú uvedení v záručnom liste.

9. Alternatívne riešenie sporov

Alternatívnym riešením sporu je postup subjektu alternatívneho riešenia sporov podľa zákona 391/2015 Z.z., ktorého cieľom je dosiahnutie zmierlivého vyriešenia sporu medzi stranami sporu. Stranami sporu sú spotrebiteľ- fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania, ktorý podal návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu, a predávajúci, proti ktorému návrh smeruje. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 EUR.

9.1. Spotrebiteľ má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu (prostredníctvom elektronickej pošty na e-mail monahtoys@monahtoys.skmonah.toys@gmail.com alebo písomne na adrese: Sabinovská 66/11, 82103 Bratislava, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva.

9.2. Spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu (ďalej len „návrh“) subjektu alternatívneho riešenia sporov, ak predávajúci na žiadosť odpovedal zamietavo alebo na ňu neodpovedal do 30 dní odo dňa jej odoslania. Návrh podáva spotrebiteľ príslušnému subjektu alternatívneho riešenia sporov spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z.; možnosť obrátiť sa na súd tým nie je dotknutá.

9.3. Spotrebiteľ je oprávnený použiť platformu riešenia sporov online (ďalej len ako „RSO“) na riešenie svojich sporov, v jazyku, ktorý si zvolí. Kupujúci – spotrebiteľ môže na alternatívne riešenie svojho sporu využiť platformu RSO, ktorá je dostupná na webovej stránke http://ec.europa.eu/consumers/odr/ . Kupujúci – spotrebiteľ pri predkladaní podania platforme RSO vyplní elektronický formulár sťažnosti. Informácie, ktoré predloží, musia byť dostatočné na určenie príslušného subjektu alternatívneho riešenia sporov on-line. Kupujúci – spotrebiteľ môže priložiť dokumenty na podporu svojej sťažnosti. Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov s predávajúcim Monika Hornová. je Slovenská obchodná inšpekcia (zoznam je dostupný na stránke http://www.mhsr.sk ).

Alternatívne riešenie sporu orgánmi alternatívneho riešenia sporov je bezodplatné. Oprávnená právnická osoba môže vo svojich pravidlách alternatívneho riešenia sporov stanoviť, že je oprávnená požadovať od spotrebiteľa poplatok za začatie alternatívneho riešenia sporu v sume, ktorú zverejní na svojom webovom sídle. Poplatok podľa prvej vety nesmie presiahnuť sumu päť eur vrátane dane z pridanej hodnoty. Náklady spojené s alternatívnym riešením sporu znáša každá zo strán sporu samostatne bez možnosti ich náhrady.

10. Nadobudnutie vlastníctva a prechod nebezpečenstva škody na tovare

Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho – spotrebiteľa v čase, keď kupujúci – spotrebiteľ alebo tretia osoba splnomocnená kupujúcim – spotrebiteľom prevezme tovar od predávajúceho alebo od jeho zástupcu, povereného doručiť tovar, alebo keď tak neurobí včas, tak v čase, keď predávajúci umožní kupujúcemu – spotrebiteľovi nakladať s tovarom a kupujúci – spotrebiteľ tovar neprevezme.

11. Ochrana osobných údajov – Zásady ochrany osobných údajov

Ochrana súkromia a vašich osobných údajov je dôležitá záležitosť, ktorej sa venujeme vo všetkých obchodných vzťahoch. Rešpektujeme dôvernosť vašich osobných údajov a vždy konáme v súlade s ustanoveniami zákona o ochrane údajov a týchto pravidiel ochrany osobných údajov.

11.1. ROZSAH POLITIKY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

Cieľom týchto pravidiel ochrany osobných údajov je informovať vás o tom, ako Monika Hornová – www.monahtoys.sk používa osobné údaje, aké informácie o užívateľoch webových stránok www.monahtoys.sk, on-line aplikácií alebo našich mobilných platforiem („online služby“) sa zhromažďujú a vyhodnocujú a následne používajú, postúpené tretím stranám alebo spracované akýmkoľvek iným spôsobom.

Tieto pravidlá ochrany osobných údajov sa vzťahujú na spoločnosť Monika Hornová – www.monahtoys.sk. Nevzťahuje sa na on-line služby prevádzkované tretími stranami.

11.2. ZHROMAŽĎOVANIE INFORMÁCIÍ

11.2.1. Údaje, ktoré ste poskytli

Zverejňovanie osobných údajov sa spravidla nevyžaduje pri používaní našich služieb online. Ak sú osobné údaje (meno, poštová adresa alebo e-mailová adresa) zhromažďované v rámci našich služieb online, toto sa vykonáva, pokiaľ je to možné, dobrovoľne. Ak napríklad chcete dostávať newsletter ponúkaný na našich webových stránkach, vyžadujeme vašu e-mailovú adresu, ako aj informácie, ktoré nám umožňujú overiť, že ste vlastníkom uvedenej e-mailovej adresy.

11.2.2. Automaticky zhromaždené údaje

Z dôvodu bezpečnosti údajov a za účelom optimalizácie používateľskej prístupnosti zhromažďujeme aj neosobné údaje v súvislosti s používaním našich služieb online. Napríklad uložený internetový prehliadač, operačný systém, názov domény naposledy navštívenej webovej stránky pred prístupom na naše webové stránky, počet návštev a priemerný čas strávený na našich webových stránkach, ako aj stránky, na ktoré ste pristupovali.

Takéto automaticky zhromaždené údaje nie sú spojené s údajmi z iných zdrojov. Vyhradzujeme si však právo retrospektívne overiť takéto údaje, ak nám boli oznámené konkrétne náznaky nezákonného používania.

11.2.3. Cookies a web beacons

Naše internetové služby využívajú tzv. Cookies prehliadača a webové majáky. Cookies nepoškodzujú váš počítač. Sú to malé súbory s nastaveniami konfigurácie, ktoré nám pomáhajú zabezpečiť, aby naše on-line služby boli užívateľsky priateľskejšie, efektívnejšie a bezpečnejšie. Cookies navyše slúžia na implementáciu určitých používateľských funkcií.

Naše on-line služby zvyčajne používajú „cookies relácie“, ktoré sa po ukončení prehliadača automaticky odstránia. Príležitostne používajú aj „trvalé súbory cookie“, ktoré zostanú vo vašom zariadení, kým nevyprší platnosť alebo sa manuálne neodstránia. Tieto nám umožňujú rozpoznať váš prehliadač pri ďalšej návšteve. Podrobné informácie o súboroch cookie tretích strán, t. j. súboroch cookie poskytovateľov tretích strán, ako napríklad spoločnosti Google Inc., nájdete v pravidlách ochrany osobných údajov týchto poskytovateľov.

Môžete upraviť svoj prehliadač alebo nastavenia ochrany osobných údajov vašich mobilných zariadení tak, aby vás oznamovali pri každom odosielaní súboru cookie do zariadenia, aby ste sa mohli rozhodnúť, či povolí alebo nepovoľuje súbor cookie. Môžete tiež zakázať prijatie súborov cookie, v určitých prípadoch iba alebo v predvolenom nastavení a aktivovať automatické vymazanie kópií pri každom zatvorení prehliadača. Mali by ste však mať na pamäti, že niektoré funkcie našich online služieb nemusia byť úplne dostupné, ak deaktivujete cookies.

Navyše používame web beacons, nazývané aj tagy stránok, ktoré analyzujú efektivitu našich webových stránok alebo našich newslettrov. Napríklad naše informačné newslettre a e-maily vo formáte HTML môžu obsahovať web beacon, ktorý určuje, či sa e-mail alebo odkazy odovzdané e-mailom otvorili. Takéto informácie nám pomáhajú zlepšiť našu e-mailovú službu a prispôsobiť náš obsah užívateľským potrebám. Vymazanie e-mailu tiež vymaže webový maják. Je samozrejmé, že naše bežné textové e-maily neobsahujú webové majáky.

11.2.4. Webová analýza

Na účely kontinuálnej funkčnej optimalizácie a maximálneho používateľského prístupu niektoré z našich služieb online využívajú webové služby analýzy a sociálne doplnky uvedené nižšie. Údaje použité na tento účel sú výlučne neosobné.

Google Analytics: Google Analytics spoločnosti Google Inc., 1600 Amphitheater Parkway Mountain View, CA 94043, USA používa tzv. Súbory cookie, t. J. Textové súbory uložené vo vašom počítači na analýzu vášho využívania našich online služieb. Spravidla sú údaje o správaní používateľov zhromaždené súborom cookie odosielané na server Google v USA a uložené tam. V prípade aktivácie anonymizácie IP v on-line službách spoločnosť Google skráti vašu IP adresu v členských štátoch Európskej únie a Európskom hospodárskom priestore. Len vo výnimočných prípadoch sa celá adresa IP odošle na server Google v USA a tam bude zúžená. V mene prevádzkovateľa on-line služieb spoločnosť Google použije tieto informácie na posúdenie vášho využívania služieb online, na zostavenie prehľadov o týchto aktivitách a na poskytovanie ďalších služieb pre prevádzkovateľa webových stránok týkajúcich sa využívania služieb online a činností na internete , Adresa IP prenášaná vaším prehliadačom v rámci služby Google Analytics nebude priradená k iným údajom, ktoré má spoločnosť Google k dispozícii. Ukladanie súborov cookie môžete zabrániť výberom príslušného nastavenia v prehliadači. V tomto prípade však nebudete môcť plne využiť všetky funkcie našich služieb online. Okrem toho môžete zabrániť zhromažďovaniu údajov generovaných súbormi cookie a ich používaniu spoločnosťou Google stiahnutím a inštaláciou doplnku prehliadača, ktorý je k dispozícii na (https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=sk). Podrobné informácie o podmienkach používania a pravidlách ochrany osobných údajov nájdete v časti www.google.com/analytics/terms/gb.html alebo https://www.google.com/policies/.

Pluginy pre Facebook (tlačidlo „Zdieľať“): Pomocou loga Facebooku alebo tlačidla Zdieľať môžete rozpoznať Plugins spoločnosti Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, California 94025, USA. Prehľad pluginov Facebooku nájdete tu: http://developers.facebook.com/docs/plugins/. Keď používate naše online služby, plugin vytvorí priame spojenie medzi prehliadačom a serverom Facebook. Facebook je teda informovaný, že používate naše služby online s vašou IP adresou. Keď kliknete na tlačidlo zdieľania Facebook, kým ste prihlásení na svojom účte Facebook, môžete prepojiť obsah našich online služieb s profilom Facebook. Spoločnosť Facebook potom môže priradiť používanie našich online služieb s vašim používateľským účtom. Chceme poukázať na to, že my, ako poskytovateľ online služieb, nezískame žiadne vedomosti o obsahu prenášaných údajov a ich využívaní prostredníctvom Facebooku. Ďalšie informácie nájdete v pravidlách ochrany osobných údajov spoločnosti Facebook na adrese https://www.facebook.com/policy.php. Ak nechcete, aby spoločnosť Facebook priradila používanie našich služieb online s vašim používateľským účtom na Facebooku, odhláste sa od svojho používateľského účtu Facebook.

Xing: Zakaždým, keď pristupujete k niektorým z našich online služieb, ktoré využívajú funkcie siete Xing spoločnosti Xing AG, Dammtorstraße 29-32, 20354 Hamburg, Nemecko, je vytvorené pripojenie k serverom Xing. Pokiaľ vieme, nie sú uložené žiadne osobné údaje. Spoločnosť Xing najmä neukladá adresy IP ani neposúdi aktivity používateľov. Ďalšie informácie nájdete v zásadách ochrany osobných údajov spoločnosti Xing na adrese https://www.xing.com/app/share?op=data_protection.

YouTube: YouTube je prevádzkovaná spoločnosťou Google, t. J. Spoločnosťou YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA. Keď používate niektorú z našich služieb online vybavených doplnkom YouTube, je vytvorené pripojenie k serverom YouTube a informácie o online službách, ktoré používate, sú oznámené na serveri YouTube. Keď ste prihlásení do svojho účtu YouTube, povolíte službe YouTube priradiť vašu aktivitu prehliadania priamo do vášho osobného profilu. Toto môžete zabrániť odhlásením sa z účtu YouTube. Ďalšie informácie o používaní používateľských údajov služby YouTube nájdete v zásadách ochrany osobných údajov služby YouTube na adrese https://www.google.com/intl/sk/policies/privacy/.

Twitter: Twitter služba je poskytovaná spoločnosťou Twitter Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA. Keď používate službu Twitter a funkciu „opakovať“, služby online, ktoré používate, sú prepojené s vaším účtom Twitter a oznámené ostatným používateľom. Súčasne sú údaje prenášané na službu Twitter. Chceli by sme poukázať na to, že my, ako poskytovateľ on-line služieb, nie sme informovaní o obsahu prenášaných údajov a ich využívaní prostredníctvom Twitteru. Ďalšie informácie nájdete v pravidlách ochrany osobných údajov spoločnosti Twitter na adrese http://twitter.com/privacy. Nastavenia ochrany osobných údajov vo vašom účte Twitter môžete zmeniť na adrese: http://twitter.com/account/settings.

LinkedIn: Poskytovateľom siete Linkedlin je spoločnosť LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court, Mountain View, CA 94043, USA. Zakaždým, keď pristupujete k jednej z našich online služieb obsahujúcich funkcie LinkedIn, je vytvorené spojenie so servermi LinkedIn. Spoločnosť LinkedIn je informovaná o tom, že používate naše služby online s vašou IP adresou. Keď kliknete na tlačidlo Odporúčanie LinkedIn pri prihlásení na LinkedIn, vaše používanie našich služieb online sa môže priradiť k vám a vášmu používateľskému kontu. Chceli by sme poukázať na to, že my, ako poskytovateľ našich služieb online, nevedia o obsahu prenášaných údajov a ich využívaní prostredníctvom LinkedIn. Ďalšie informácie nájdete v pravidlách ochrany osobných údajov spoločnosti LinkedIn: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy

Hotjar: Na zlepšenie používateľských skúseností niektoré z našich služieb online používajú softvér Hotjar (http://www.hotjar.com, 3 Lyons Range, 20 Bisazza Street, Sliema SLM 1640, Malta, Európa). Služba Hotjar nám umožňuje merať a vyhodnocovať aktivity používateľa (pohyby myši, kliknutia, výšku posúvania). Za týmto účelom spoločnosť Hotjar umiestňuje súbory cookie na zariadenie používateľa a môže ukladať údaje používateľa, napr. informácie o prehliadači, operačný systém, čas strávený na webových stránkach atď. Podrobnejšie informácie o spracovaní údajov spoločnosti Hotjar nájdete na adrese www.hotjar.com/privacy.

Siteimprove: Služba Siteimprove Analytics, webová analýza spoločnosti Siteimprove A / S (Sankt Annæ Plads 28, 1250, Kodaň, Dánsko), používa cookies. t. j. textových súborov, ktoré sú uložené vo vašom počítači a analyzujú využitie našich online služieb. Informácie o používaní našich online služieb (vrátane šifrovanej IP adresy užívateľa) zhromaždených prostredníctvom súborov cookie sa prenášajú na server Siteimprove v Dánsku a uložia sa tam. Siteimprove využíva takéto informácie na vyhodnotenie používania služieb online a na zostavovanie prehľadov. Siteimprove tieto informácie nepredáva tretím stranám. Siteimprove ukladá a spracováva údaje zozbierané v súlade s nemeckými pravidlami ochrany údajov. Používateľ môže zabrániť inštalácii súborov cookie výberom vhodného nastavenia softvéru prehliadača. V takom prípade nie všetky funkcie online služieb môžu byť prístupné používateľovi v plnom rozsahu. Ďalšie informácie nájdete v pravidlách ochrany osobných údajov Siteimprove na adrese:

11.3. POUŽÍVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV
Zásadne vám poskytnuté osobné údaje spracovávame a používame výhradne na určené účely. Patria medzi ne najmä:

 • Poskytovanie, zdokonaľovanie a podpora našich online služieb: Patria sem analýzy údajov, identifikácia trendov používania, ako aj výpočty a štatistiky o modeloch prístupu používateľov.

 • Marketing: Vaše osobné údaje sa budú používať iba na marketingové účely, ako sú prieskumy, tombola alebo iné reklamné kampane, ak ste súhlasili s takýmito spôsobmi použitia. V takom prípade budú vaše údaje uložené po dobu 2 rokov, pokiaľ nie je povolené dlhšie uskladnenie z iných dôvodov. Váš súhlas s používaním vašich osobných údajov na marketingové účely môže byť kedykoľvek zrušený. Podrobnosti nájdete v bode 5.

 • Zaslanie newslettra: Ak vyplníte webový formulár a zaregistrujete sa do nášho Newsletteru, použijeme výlučne poskytnuté údaje na overenie toho, že ste vlastníkom uvedenej e-mailovej adresy a chcete dostávať Newsletter, zostaviť mailing zoznamu a analyzovať využitie nášho newslettra. V takom prípade budú vaše údaje uložené po dobu 2 rokov po ukončení upisovania, pokiaľ nie je povolené dlhšie uskladnenie z iných dôvodov. Vaše údaje budú použité iba na ďalšie účely, ak ste súhlasili s týmito spôsobmi použitia.

 • Objednávanie noviniek alebo iných informačných materiálov: Ak objednávate novinky alebo iné informačné materiály od nás, osobné informácie, ktoré ste poskytli, sa používajú výlučne na spracovanie Vašej objednávky a budú následne uložené maximálne na dobu 1 roka po poslednej zásielke. Pri vykonávaní objednávok môžeme využívať služby tretích strán, ktorým odovzdávame vaše údaje výlučne na účely vykonania objednávky. Na ďalšie účely používame iba osobné údaje, ktoré ste poskytli, ak ste nám dali svoj súhlas.

 • Použitie kontaktného formulára: Ak použijete kontaktný formulár pre otázky, informácie, ktoré ste poskytli vo formulári kontaktu, vrátane kontaktných údajov, sa použijú na spracovanie dotazu a uložia sa na neskoršie použitie v prípade, že vzniknú následné otázky. Ak je to potrebné na účely spracovania vášho dotazu, môžeme tiež zaslať vaše osobné údaje tretím stranám. Vaše osobné údaje budú uložené počas trvania spracovania dotazu a maximálne obdobie 1 rok po ukončení spracovania, pokiaľ nie je povolené dlhšie uskladnenie z iných dôvodov.

 • Výmena úloh: Žiadosti o zamestnanie obsahujú osobné údaje (napríklad životopis, kontaktné údaje atď.). Takéto osobné údaje môžeme použiť v skupine Názov spoločnosti (pozri bod 4), aby sme rozhodli, či ponúkneme žiadateľovi pozíciu alebo odpovieme na žiadosť o povolenie. Pokiaľ výslovne nevznesiete námietky, uchovávame zaznamenané údaje maximálne tri roky po poslednom kontakte (pokiaľ nie je povolené dlhšie uskladnenie z iných dôvodov), aby sa mohli neskôr zvážiť.

 • Vykonávanie a správa zmlúv: Na vykonávanie príkazov (najmä objednávok na materiály) využívame služby tretích strán, ktorým odovzdávame vaše údaje výhradne na účely vykonania objednávky. V súvislosti s takýmito transakciami môžete byť kontaktovaní v rámci prieskumov spokojnosti zákazníkov alebo na účely prieskumu trhu. Ak nás požiadate, aby sme vaše údaje nepoužívali na ďalšie kontakty, určite rešpektujeme vaše želanie.

 • Ochrana práv a vlastníctva: Ak máme dôvod domnievať sa, že práva a majetok spoločnosti Monika Hornová – www.monahtoys.sk, jej dodávatelia a zákazníci alebo tretie strany boli alebo by mohli byť poškodené, môžeme používať a prenášať vaše osobné údaje na ochranu týchto práv a / alebo takéto vlastníctvo. Okrem toho si vyhradzujeme právo zverejniť vaše osobné údaje za predpokladu, že takéto sprístupnenie vyžaduje zákon alebo príkaz príslušných orgánov na zabezpečenie riadneho postupu v súlade s postupom uvedeným na našich webových stránkach a na ochranu vyššie uvedených práv.

 • Čistenie a konsolidácia údajov: Občasné osobné údaje, ktoré ste poskytli, je možné skontrolovať alebo konsolidovať s (i) údajmi z existujúcich registrov (online a offline), (ii) údaje prevzaté z právneho predchodca, alebo (iii) údaje z iných zdrojov

11.4. PRENOS A ZVEREJNENIE VAŠICH OSOBNÝCH INFORMÁCIÍ

V závislosti od typu interakcie, ktorú ste požadovali (napr. Reklamácia, zadanie objednávky, žiadosť o služby, informácie atď.), môžeme zdieľať vaše údaje s tretími osobami, ktoré sa zúčastňujú na vykonaní objednávky (napr. oprava odevov). Môžeme byť tiež povinní zverejniť osobné údaje s cieľom splniť zákonné požiadavky alebo presadzovať práva a dohody.

 • Prenos údajov tretím stranám: Na vykonávanie určitých objednávok a na poskytovanie určitých služieb pracujeme s externými poskytovateľmi (napríklad sprostredkovateľmi). Takíto poskytovatelia môžu používať alebo prenášať údaje zhromaždené a spracované nami na žiadny iný účel okrem vykonania objednávky spoločnosti Monika Hornová – www.monahtoys.sk.

 • Dodržiavanie zákonov a podobných povinností: Vaše osobné údaje odovzdáme s cieľom (i) presadzovať alebo dodržiavať zákon, nariadenie, príkaz vydaný verejným orgánom alebo povinné opatrenia, (ii) zisťovať a predchádzať bezpečnostným hrozbám, podvodov alebo iných škodlivých činností, iii) chrániť a / alebo presadzovať práva a majetok spoločnosti Názov spoločnosti alebo tretích osôb a iv) chrániť práva a osobnú bezpečnosť našich zamestnancov a tretích osôb.

11.5. PRÁVO NA INFORMÁCIE, PRÁVO NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY A VYMAZANIE VAŠICH OSOBNÝCH ÚDAJOV

Máte právo písomne požiadať o informácie o vašich osobných údajoch, ktoré sme uložili. Okrem toho máte v súvislosti s používaním vašich osobných údajov právo na opravu, vymazanie, potlačenie alebo obmedzenie spracovania, ako aj právo podať sťažnosť orgánu na ochranu údajov. Tieto otázky, ako aj všetky ostatné otázky adresujte kontaktnému miestu uvedenému v bode 7.

Ak ste sa prihlásili k odberu nášho newslettra, môžete zrušiť svoj odber kliknutím na odkaz Odhlásiť alebo zrušiť v bulletine alebo pomocou formulára na zrušenie odberu na našej webovej stránke. Ak chcete odobrať svoj súhlas s ukladaním alebo používaním vašich údajov, môžete nám, samozrejme, tiež poslať e-mail na adresu uvedenú v bode 7.

11.6. ZABEZPEČENIE ÚDAJOV

Spoločnosť Monika Hornová – www.monahtoys.sk zamestnáva veľké množstvo opatrení na ochranu údajov, aby zabezpečila dôvernosť a integritu vašich osobných informácií. Vzhľadom na povahu internetu by sme však chceli upriamiť pozornosť na skutočnosť, že v oblasti prenosu údajov cez internet môžu existovať bezpečnostné medzery (napr. Komunikácia prostredníctvom e-mailu) a že úplná ochrana údajov z prístupu tretími stranami nie je možná.

12. Záverečné ustanovenia

12.1. Tieto obchodné podmienky a reklamačné podmienky uverejnené na www.monahtoys.sk nadobúdajú účinnosť voči kupujúcemu – spotrebiteľovi uzavretím kúpnej zmluvy.

12.2. V prípade, ak je kúpna zmluva uzatvorená v písomnej forme, akákoľvek jej zmena musí mať písomnú formu.

12.3. Zmluvné strany sa dohodli, že komunikácia medzi nimi bude uskutočňovaná najmä vo forme e-mailových správ, prostredníctvom listových zásielok, prípadne telefonicky.

12.4. Kúpne zmluvy uzavreté prostredníctvom elektronického obchodu sa spravujú príslušnými ustanoveniami Zákona č. 22/2004 Z. z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z.z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z.z., Zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa, Zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ako aj Zákona č. 40/1964 Z. z. Občiansky zákonník a týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami upravujúcimi podrobnosti pri ich uzatváraní a realizácii. Všetky zmluvné vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim sú uzatvorené v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky.

12.5.Tieto obchodné podmienky sú súčasťou kúpnej zmluvy uzavretej na diaľku podľa zákona 102/2014 Z.z. medzi predávajúcim a kupujúcim – spotrebiteľom, ktorým je fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Zmluvou uzavretou na diaľku sa na účely tohto zákona rozumie zmluva medzi predávajúcim a spotrebiteľom dohodnutá a uzavretá výlučne prostredníctvom jedného alebo viacerých prostriedkov diaľkovej komunikácie bez súčasnej fyzickej prítomnosti predávajúceho a spotrebiteľa, najmä využitím webového sídla, elektronickej pošty, telefónu, faxu, adresného listu alebo ponukového katalógu.

V Bratislave, dňa 14.3.2016

Prílohy:

Dokument na stiahnutie: VOP_monahtoys_platné od 13.3.2016